Apartment Brno v Brně hodnocení

Specialista na spoluvlastnické podíly

Výkup a prodej spoluvlastnických podílů na nemovitostech

Jste spoluvlastníkem nemovitosti a chcete svůj podíl prodat?                                                                
Nemáte ze své části žádný užitek, možná je starosti a neshody s ostaními spoluvlastníky?                 
Už vás nebaví hradit provozní náklady spojené s vlastnictvím podílu, ze kterého vlastně nic nemáte?
Pak svůj podíl prodejte! Zbavíte se starostí a nechtěných nákladů.                                                        

Spoluvlastnické podíly, jejich oceňování a obchodovatelnost

Na trhu s nemovitostmi se úspěšně pohybujeme 25 let, poslední roky se soustředíme právě na výkup spoluvlastnických podílů a na rentu pro seniory. Máme za sebou můžeme již říct spoustu výkupu spoluvlastnických podílů, kdy jsme dokázali nakonec komunikovat i s ostatními spoluvlastníky a nakonec i vykoupit postupně nemovitost jako celek, případně řešit exekuční a jiné zástavy na nemovitostech i podílech. Máme za sebou mnoho spokojených klientů, kteří takto vyřešili buď situaci finanční nebo rodinnou, či vztahovou apod.
Dovolujeme si říct, že dnes po mnoha vyřešených případech a prokazatelně spokojených klientech si již dokážeme poradit téměř v každé situaci a ve většině případů jsme klientům nabídli nejvyšší možnou cenu.

Jsou různé způsoby vypořádání spoluvlastnického podílu, nicméně realizace každého z nich je složitá záležitost.
Oslovte odborníka, obraťte se na nás
Každý případ je nutné posuzovat individuálně a obezřetně,z pozice laika v oborou se můžete zbytečně vystavit rizikům ztráty času, v horším případě i peněz.
Pokud řešíte tuto problematiku a chtěli byste si ještě objasnit nějaké informace, neváhejte se nás zeptat.

Bezplatná linka 800 666 006

Pár základních informací o spoluvlastnických podílech a jejich nacenění

Co se promítá do obvyklé ceny spoluvlastnického podílu?
 - snížená obchodovatelnost
 - nerozvitý trh s podílovými nemovitostmi
 - možné potíže zájemců o koupi
 - nižší prodejní cena podílu na nemovitosti

vykupujeme spoluvlastnické podíly po celé ČR         
rychle a diskrétně                                                       
platíme nejvyšší možnou cenu                                   
zdarma poskytneme znalecký posudek na Váš podíl
bezplatný právní servis                                              
maximální možná cena za Váš podíl                          
vykupujeme podíly i v exekuci                                   
vše vyřídíme za vás                                                    

Při oceňovaní spoluvlastnického podílu na nemovitosti musí být při stanovení ceny většinou zohledněna jeho nižší obchodovatelnost v porovnání s prodejem nemovitých věcí jako celku. Je také nutné říct, že v tuzemsku trh se spoluvlastnickými podíly na nemovitých věcech v podstatě neexistuje nebo se začíná teprve v poslední době tvořit, což velmi ztěžuje nejen jejich prodej, ale i již samotné ocenění.

Téměř neexistence trhu s nemovitostmi
Metodicky se pro stanovení ceny obvykle vychází ze vzorků podobných nemovitých věcí nabízených k prodeji (nebo již zrealizovaných prodejů), obecně tedy z aktuální tržní ceny porovnatelných nemovitých věcí, avšak nemovitých věcí nabízených či již prodaných jako celek. I když stav, kdy se nemovité věci nachází ve spoluvlastnictví více osob, není nijak neobvyklý, vesměs se jednotlivé spoluvlastnické podíly na nemovitých věcech veřejně neobchodují, až na vzácné výjimky- v nedávné době začal podíly nabízet realitní server sreality.cz.

Nízká obchodovatelnost
Tato faktická neexistence trhu se spoluvlastnickými podíly na nemovitých věcech je přímým důsledkem nízké obchodovatelnosti spoluvlastnických podílů na nemovitých věcech. Skutečnost, že v podstatě nejsou k ocenění k dispozici porovnatelné spoluvlastnické podíly na nemovitých věcech, ale pouze srovnatelné obchodované nemovitosti jakožto celky, musí být jako taková rovněž zohledněna při ocenění spoluvlastnického podílu na nemovité věci, kdy se tak děje prostřednictvím užití koeficientu nižší obchodovatelnosti spoluvlastnických podílů.

Potenciální potíže pro zájemce o koupi
Vedle výše zmíněného problematického aspektu při obchodování se spoluvlastnickými podíly nemovitostí je rovněž nutné zmínit, že situace, kdy předmětem obchodní transakce není celá nemovitá věc, nýbrž pouze spoluvlastnický podíl, představuje pro případného zájemce o koupi nemovité věci značný zdroj potencionálních potíží, a to z toho důvodu, že se po nabytí daného spoluvlastnického podílu nestane výlučným vlastníkem nemovité věci, tedy nebude oprávněn rozhodovat o osudu dotyčné nemovité věci zcela libovolně dle vlastního úsudku ani s ní takto nakládat, nýbrž bude do budoucna nucen vždy nějakým způsobem kooperovat s ostatními spoluvlastníky.

Prodejní cena podílu je výrazně nižší než celé nemovitosti
V důsledku výše uvedených apsektů je tedy i dosahovaná prodejní cena spoluvlastnického podílu nižší, než by napovídala velikost konkrétního spoluvlastnického podílu – tedy například u spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 je jeho prodejní cena nižší než polovina celé nemovité věci, u velikosti 1/3 je jeho prodejní cena nižší než třetina celé nemovité věci atp.

Spoluvlastnické podíly zatížené exekucí
Nejinak je tomu i v případě prodeje spoluvlastnického podílu v exekučním řízení formou veřejné dražby, naopak skutečnost je taková, že v tomto případě jsou výše zmíněné problematické charakteristiky spoluvlastnického podílu kupujícími vnímány dokonce ještě intenzivněji, neboť se s ostatními spoluvlastníky zpravidla neznají a riziko případných budoucích neshod mezi nimi je tím pádem ještě akcentováno.

Co se promítá do obvyklé ceny spoluvlastnického podílu?
snížená obchodovatelnost
zjištěné obvyklé ceny spoluvlastnického podílu vyplývající i z dikce ustanovení §2 odst. l zákona č.151/1997 Sb. o oceňování majetku: „Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytovaní stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby.“
S ohledem k výše nastíněné obecně obtížné obchodovatelnosti spoluvlastnických podílů je tedy nutné stanovit obvyklou cenu pouhého spoluvlastnického podílu na nemovité věci nižší, než by odpovídalo hodnotě podílu z celku. Nelze tudíž výslednou cenu stanovit pouze jako součin velikosti spoluvlastnického podílu s cenou celku.

Zdroj: Znalecká společnost s.r.o., vlastní zkušenost s trhem a klienty v obchodu se spoluvlastnickými podíly, reference klientů